Profesjonalny monitoring
poprzednim miesiącu kwiecień 2020 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 14 1 2 3 4 5
week 15 6 7 8 9 10 11 12
week 16 13 14 15 16 17 18 19
week 17 20 21 22 23 24 25 26
week 18 27 28 29 30
domofony


Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół

Siedziba:

Szkoła Podstawowa w Radzanowie
ul. Szkolna 16
09-451 Radzanowo
Wejście od ul. Szkolnej
tel. 797-870-833

Kierowik GminnegoZespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół 
Iwona Sztal

tel. 797-870-630

Główna Księgowa GminnegoZespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół
Teresa Skupniewska

Zastępca Głównej Księgowej GminnegoZespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół 
Małgorzta Stachowicz
 
Referent
Renata Jasińska


Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. informuję że: 
1.Administratorem danych osobowych jest Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Radzanowie, ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo 
2.Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
Pełna treść klauzuli informacyjnej w zakładce: "Ochrona danych osobowych" 


Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Radzanowo
Gmina Radzanowo od listopada 2012 roku przystąpiła do projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany jest w ramach Priorytetu IX, działanie 9.1 - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Okres realizacji niniejszego projektu obejmuje rok szkolny 2012/2013. Działaniami w ramach projektu objęto uczniów z klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanowo.

Na terenie Gminy Radzanowo znajdują się trzy wiejskie szkoły podstawowe:

 • w Radzanowie,
 • w Rogozinie,
 • w Ciółkówku,

Kształci się w nich obecnie 165 dzieci – nauczanie początkowe. We wszystkich szkołach istnieje zespół nauczycieli, który opracowuje i będzie realizować zadania ukierunkowane na indywidualizację procesu nauczania dostosowany do potrzeb uczniów, uwzględniający indywidualizację pracy z dzieckiem, monitoruje realizację programu i ocenia skuteczność podejmowanych działań. W wyniku przeprowadzonych w w/w szkołach badań i analiz zdiagnozowano określone problemy, więc  projektem objęci będą uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych Gminy Radzanowo, u których zdiagnozowano następujące problemy oraz potrzeby, w wyniku tego odbywać się będą zajęcia w ramach projektu:

 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,
 • Zajęcia korekcyjno kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno przyrodniczych,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo ( język angielski), muzycznie, plastycznie, teatralnie,
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • Zajęcia nauki gry na instrumencie oraz zajęcia taneczne dla dzieci szczególnie uzdolnionych,

Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

W ramach Projektu zostanie również doposażona baza dydaktyczna szkół w pomoce dydaktyczne. Na ten cel przeznaczono środki w kwocie 30.789,60 zł.
Ważnymi okazują się zdiagnozowane problemy, stanowią one istotną barierę w dalszym rozwoju dzieci i osiąganiu przez nie sukcesów szkolnych, to właśnie nauka wczesnoszkolna daje podstawę do ukierunkowania dzieci i to właśnie dzieci w tym wieku najbardziej przyswajają wiedzę  dlatego bardzo ważne na tym etapie edukacyjnym będzie zaangażowanie dyrektorów, nauczycieli prowadzących zajęcia ponieważ odgrywają ważną rolę. Nauczyciel jest przewodnikiem po świecie edukacji, jedną z pierwszych osób utożsamianych ze szkołą. Nauczyciel jest dodatkowo najczęściej pierwszym kontaktem z inną kulturą, wzorem, na którym wychowanek buduje jej obraz. W kontekście wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic niezwykle ważne jest również przekazywanie uczniom/uczennicom niestereotypowej wiedzy i szerokiego, niezależnego od płci, spektrum możliwych wyborów życiowych, a także uczenie szacunku od odmienności i różnic. Wczesna edukacja w tym zakresie pozwoli na wyeliminowanie w przyszłości stereotypowego myślenia w podejściu do wyboru drogi zawodowej.
Realizacja projektu powinna również pozytywnie oddziaływać na rodziców/ opiekunów dzieci objętych indywidualizacją nauczania, gdyż dowiedzą się o konkretnych problemach swojego dziecka, a nie tylko w kontekście całej grupy. Zapoznają się także z wynikami testów kompetencyjnych, co umożliwi ocenę postępów edukacyjnych dzieci.
Reasumując bardzo ważna będzie pomoc i zaangażowanie, dyrektorów, nauczycieli prowadzących zajęcia oraz rodziców dzieci uczestniczących w projekcie  żeby sprawnie i zgodnie z celami zrealizować projekt. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych aktywizujących metod nauczania, zwiększenia dostępności i podniesienia jakości zajęć rozwijających dzieci oraz zlikwidowania bariery finansowej w dostępie do zajęć dodatkowych.


 

Radzanowo  

Urząd Gminy Radzanowo

ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
Zobacz na mapie  

Link do strony miejscowości: 
Rogozino.eu
 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
e-PUAP: /e6x093ghd2/skrytka
tel.  (24) 369 50 10
fax. (24) 369 50 11
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Radzanowo Projekt i wykonanie: HEDEA.pl