Profesjonalny monitoring
poprzednim miesiącu styczeń 2020 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 1 1 2 3 4 5
week 2 6 7 8 9 10 11 12
week 3 13 14 15 16 17 18 19
week 4 20 21 22 23 24 25 26
week 5 27 28 29 30 31
domofony


Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół

Siedziba:

Szkoła Podstawowa w Radzanowie
ul. Szkolna 16
09-451 Radzanowo
Wejście od ul. Szkolnej
tel. 797-870-833

Kierowik GminnegoZespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół 
Iwona Sztal

tel. 797-870-630

Główna Księgowa GminnegoZespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół
Teresa Skupniewska

Zastępca Głównej Księgowej GminnegoZespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół 
Małgorzta Stachowicz
 
Referent
Renata Jasińska


Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. informuję że: 
1.Administratorem danych osobowych jest Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Radzanowie, ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo 
2.Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
Pełna treść klauzuli informacyjnej w zakładce: "Ochrona danych osobowych" 


Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Radzanowo
Gmina Radzanowo od listopada 2012 roku przystąpiła do projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany jest w ramach Priorytetu IX, działanie 9.1 - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Okres realizacji niniejszego projektu obejmuje rok szkolny 2012/2013. Działaniami w ramach projektu objęto uczniów z klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanowo.

Na terenie Gminy Radzanowo znajdują się trzy wiejskie szkoły podstawowe:

 • w Radzanowie,
 • w Rogozinie,
 • w Ciółkówku,

Kształci się w nich obecnie 165 dzieci – nauczanie początkowe. We wszystkich szkołach istnieje zespół nauczycieli, który opracowuje i będzie realizować zadania ukierunkowane na indywidualizację procesu nauczania dostosowany do potrzeb uczniów, uwzględniający indywidualizację pracy z dzieckiem, monitoruje realizację programu i ocenia skuteczność podejmowanych działań. W wyniku przeprowadzonych w w/w szkołach badań i analiz zdiagnozowano określone problemy, więc  projektem objęci będą uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych Gminy Radzanowo, u których zdiagnozowano następujące problemy oraz potrzeby, w wyniku tego odbywać się będą zajęcia w ramach projektu:

 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,
 • Zajęcia korekcyjno kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno przyrodniczych,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo ( język angielski), muzycznie, plastycznie, teatralnie,
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • Zajęcia nauki gry na instrumencie oraz zajęcia taneczne dla dzieci szczególnie uzdolnionych,

Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

W ramach Projektu zostanie również doposażona baza dydaktyczna szkół w pomoce dydaktyczne. Na ten cel przeznaczono środki w kwocie 30.789,60 zł.
Ważnymi okazują się zdiagnozowane problemy, stanowią one istotną barierę w dalszym rozwoju dzieci i osiąganiu przez nie sukcesów szkolnych, to właśnie nauka wczesnoszkolna daje podstawę do ukierunkowania dzieci i to właśnie dzieci w tym wieku najbardziej przyswajają wiedzę  dlatego bardzo ważne na tym etapie edukacyjnym będzie zaangażowanie dyrektorów, nauczycieli prowadzących zajęcia ponieważ odgrywają ważną rolę. Nauczyciel jest przewodnikiem po świecie edukacji, jedną z pierwszych osób utożsamianych ze szkołą. Nauczyciel jest dodatkowo najczęściej pierwszym kontaktem z inną kulturą, wzorem, na którym wychowanek buduje jej obraz. W kontekście wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic niezwykle ważne jest również przekazywanie uczniom/uczennicom niestereotypowej wiedzy i szerokiego, niezależnego od płci, spektrum możliwych wyborów życiowych, a także uczenie szacunku od odmienności i różnic. Wczesna edukacja w tym zakresie pozwoli na wyeliminowanie w przyszłości stereotypowego myślenia w podejściu do wyboru drogi zawodowej.
Realizacja projektu powinna również pozytywnie oddziaływać na rodziców/ opiekunów dzieci objętych indywidualizacją nauczania, gdyż dowiedzą się o konkretnych problemach swojego dziecka, a nie tylko w kontekście całej grupy. Zapoznają się także z wynikami testów kompetencyjnych, co umożliwi ocenę postępów edukacyjnych dzieci.
Reasumując bardzo ważna będzie pomoc i zaangażowanie, dyrektorów, nauczycieli prowadzących zajęcia oraz rodziców dzieci uczestniczących w projekcie  żeby sprawnie i zgodnie z celami zrealizować projekt. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych aktywizujących metod nauczania, zwiększenia dostępności i podniesienia jakości zajęć rozwijających dzieci oraz zlikwidowania bariery finansowej w dostępie do zajęć dodatkowych.


 

Radzanowo  

Urząd Gminy Radzanowo

ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
Zobacz na mapie  

Link do strony miejscowości: 
Rogozino.eu
 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
e-PUAP: /e6x093ghd2/skrytka
tel.  (24) 369 50 10
fax. (24) 369 50 11
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Radzanowo Projekt i wykonanie: HEDEA.pl