poprzednim miesiącu lipiec 2020 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 27 1 2 3 4 5
week 28 6 7 8 9 10 11 12
week 29 13 14 15 16 17 18 19
week 30 20 21 22 23 24 25 26
week 31 27 28 29 30 31
domofony


Absolutoryjna sesja rady gminy

Czerwcowa XIX sesja rady gminy obejmowała swoim porządkiem kilka kluczowych tematów. Radni debatowali nad „Raportem o stanie Gminy Radzanowo za 2019 rok”, a spośród wszystkich uchwał, które procedowali, najważniejsza dotyczyła absolutorium dla wójta gminy za wykonanie budżetu za 2019 rok.

Wzorem lat ubiegłych sesja odniosła się swą treścią również do rocznicy pierwszych, w pełni wolnych wyborów samorządowych z 27 maja 1990 r. W tym miejscu sekretarz gminy Marcin Kuczkowski przedstawiał prezentację multimedialną o dokonaniach ważnych lokalnie samorządowców, społeczników i działaczy oraz rysie historycznym tworzenia samorządów. Przewodnicząca rady Jolanta Sochacka podziękowała wszystkim, którzy na przestrzeni tych 30 lat budowali lokalny samorząd; przywołała nazwiska nieżyjących już działaczy, radnych, których pamięć uczczono minutą ciszy.
Po przyjęciu informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zatwierdzeniu oceny zasobów pomocy społecznej rozpoczęła się debata nad „Raportem o stanie gminy Radzanowo za 2019r.” To dokument będący kompendium wiedzy o całorocznej działalności Urzędu i jednostek podległych, realizowanych politykach, programach i strategiach, podjętych uchwałach i realizacji całorocznego budżetu. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym obowiązek sporządzania raportu wprowadzono w 2018 r. W debacie głos zabrał m.in. wójt Sylwester Ziemkiewicz, który zwrócił szczególną uwagę na budżet gminy w 2019 roku. Pomimo trudnego czasu dla samorządów oraz wprowadzaniu wielu regulacji ograniczających możliwości po stronie dochodów wyniósł on ponad 41 mln zł., a po stronie wydatków 40,5 mln zł. Oznacza to, że w nowy rok Gmina Radzanowo weszła z ponad półmilionową nadwyżką. Wśród dochodów 2019 r. warto wyróżnić wpływy z PIT, które wyniosły blisko 7,2 mln zł oraz pozyskane środki zewnętrzne w kwocie ponad 3 mln zł. Inwestycje w 2019 stanowiły blisko 12 % wydatków budżetowych; spośród zrealizowanych przedsięwzięć należy wyróżnić: modernizację SUW w miejscowości Radzanowo-Dębniki, przebudowę dróg gminnych w Starym Boryszewie i Juryszewie, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Rogozinie (podłączenie ulic: Osiedlowej, Kwiatowej, Strażackiej oraz dokończenie sieci na ulicach Mazowieckiej i Słonecznej),  modernizację dróg gminnych w Ciółkówku i Brochocinie, remont budynku komunalnego mieszkalnego w Ciółkowie, remont PSZOK-u w Woźnikach, modernizację ulicy Parkowej w Radzanowie, remont drogi gminnej w Kosinie, remont świetlicy wiejskiej w Białkowie, budowę instalacji CO w remizie OSP Woźniki, czy rozbudowę placu zabaw w Radzanowie i Rogozinie (inwestycje z funduszu sołeckiego). Ponadto zakupiono i wbudowano w drogi na terenie gminy ponad 3,7 tys. ton kruszyw: tłucznia dolomitowego i gruzu. Kluczowe dla minionego budżetu było również uzyskanie zwrotu środków z UE za prawidłowe rozliczenie zrealizowanych zadań inwestycyjnych tj. modernizacji ulicy Osiedlowej w Rogozinie, budowy kanalizacji sanitarnej w Starym Boryszewie, Stróżewku i Rogozinie, zagospodarowania parku w Radzanowie i przebudowy drogi gminnej w Stróżewku.  W odniesieniu do wyzwań przed jakimi stoi dziś nasza gmina wójt wyraził przede wszystkim swoje zaniepokojenie związane z finasowaniem oświaty; otrzymywana z Ministerstwa Finansów subwencja pokrywa zaledwie 50 % ponoszonych wydatków. „Obecny sposób finansowania oświaty wymaga radykalnych zmian, reform. Bez zdecydowanych działań na szczeblu centralnym może dojść do tego, że samorządy nie będą w stanie obsłużyć tego zadania”, powiedział wójt Sylwester Ziemkiewicz.
Po debacie nad „Raportem o stanie gminy za 2019 r.” radni rozpatrzyli kluczowe uchwały. Przewodnicząca Jolanta Sochacka odczytała treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej opiniującej pozytywnie przedłożone sprawozdania, po czym poddała pod głosowanie uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe oraz uchwałę udzielającą wójtowi gminy Radzanowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Przy akceptacji tych uchwał radni byli jednomyślni.
W tym miejscu wójt Sylwester Ziemkiewicz podziękował radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu i jednostek podległych za zaangażowanie i współdziałanie dla dobra wspólnego. Szczególne słowa uznania skierował do Marioli Lorenc, skarbnik gminy, za wytrwałość i rzetelność w utrzymywaniu stabilności finansów publicznych.
W dalszej części obrad radni  przyjęli również jednomyślnie zmiany w uchwale budżetowej roku bieżącego; w wieloletniej prognozie finansowej oraz uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Odnosząc się do trudności finansowania oświaty, z jakimi coraz bardziej borykają się samorządy,
Na bazie rekomendacji dotyczącej dalszego sposobu finansowania oświaty, którą wygłosił podczas sesji przewodniczący gminnej Komisji Oświaty, Budżetu, Bezpieczeństwa i Spraw Socjalnych Krzysztof Sobczak, radni - w drodze jednomyślnie przyjętej uchwały – wyrazili swoją dezaprobatę sposobu obliczania i samej wielkości subwencji oświatowej otrzymywanej przez Gminę Radzanowo. Treść uchwały ze stanowiskiem radnych w tej sprawie zostanie przesłana m.in. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Ministrowi Edukacji Narodowej.
Obrady czerwcowej sesji rady gminy zakończyło zatwierdzenie w drodze głosowania sprawozdań z przebiegu sesji XV-XVIII.

Radzanowo  

Urząd Gminy Radzanowo

ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
Zobacz na mapie  

Link do strony miejscowości: 
Rogozino.eu
 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
e-PUAP: /e6x093ghd2/skrytka
tel.  (24) 369 50 10
fax. (24) 369 50 11
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Radzanowo Projekt i wykonanie: HEDEA.pl